ÚVODNÉ STRETNUTIE

Najlepšie je osobné stretnutie na mieste stavby. Obzrieme si riešený objekt či parcelu, vypočujeme si predstavy investora, na vlastnej koži pocítime čaro miesta. Priamo z prvej ruky tak máme podrobný obraz o rozsahu a možnostiach, ktoré sa tu skrývajú. Je dobré si s investorom prejsť všetky potrebné podklady a vypočuť si jeho požiadavky na budúcu stavbu. Na základe tohto stretnutia navrhneme rozsah ponúkaných služieb s cenovou ponukou a po dohode s investorom dôjde k podpisu zmluvy.

ZDOKUMENTOVANIE PÔVODNÉHO STAVU

V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu objektu (priestoru), ku ktorému neexistuje pôvodná výkresová dokumentácia, zabezpečujeme zameranie objektu spolu s fotodokumentáciou. Výstupom je výkresová dokumentácia pôvodného stavu, ktorá slúži ako podklad pre nasledujúce stupne projektu. Vieme zabezpečiť aj geodetické zameranie objektu a parcely, aleboinžiniersko-geologický prieskum územia. V prípade nejasných statických pomerov, vieme zabezpečiť statický posudok na pôvodný objekt. 

KONCEPČNÝ NÁVRH

Projekt sa začína tvoriť v širších súvislostiach. V prvej fáze sa navrhne základný koncept a celkové rozloženie objemov a priestorov. Koncept je kľúčový, pretože od neho sa odvíja všetko ďalej. Keď sa Vám raz zunuje tapeta, dá sa ľahko vymeniť, ale celkovo zle rozvrhnutý priestor sa ťažko a nákladne upravuje. Vzorovým príkladom koncepčných návrhov sú „BYTOVÉ PREMENY“ 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA (AŠ) 

Architektonická štúdia je spolu s Koncepčným návrhom kľúčovou zložkou našej práce. Riešime celkový návrh od širších súvislostí, celkovú dispozíciu cez farebnosť až po interiérový dizajn. Prostredníctvom vizualizácií a animácii sa snažíme o čo najväčšiu názornosť nášho návrhu nie len pre nás, ale aj pre investora. Komunikujeme s investorom, počúvame jeho požiadavky a snažíme sa ich v našom návrhu zohľadniť. Od tejto etapy preto závisí celkový výsledok, rozsah, výška nákladov a samozrejme architektonická kvalita diela. 

PROJEKT PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA (DÚR)

V niektorých prípadoch projektov väčšieho rozsahu alebo v prípade zásadných zmien funkcie či objemu je potrebné vypracovať Projekt pre vydanie územného rozhodnutia. Projekt vychádza z architektonickej štúdie, ale riešime tu širšie súvislosti technického charakteru. V tejto fáze sa zaoberáme bezkonfliktným napojením objektu na okolie a na všetky dostupné inžinierske siete vrátane riešenia dopravy. Súčasťou projektu sú od tohoto momentu aj „profesie“ ako statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektro, požiarna ochrana a pod.

PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA (SP)

Ďalší stupeň nasledujúci po DÚR. V jednoduchších, alebo menších projektoch je možné DÚR a DSP spojiť a vypracovať projekt pre tzv. „zlúčené konanie“ (tiež DSP). V tejto etape sa okrem vyššie uvedených úkonov podrobnejšie projektujú aj vnútorné inštalácie, stavebné konštrukcie, materiálové riešenie. Zabezpečujeme samozrejme aj koordináciu profesií v súlade s projektom tak, aby neskôr došlo k úspešnému vydaniu stavebného povolenia.

REALIZAČNÝ PROJEKT (RP)

V realizačnom projekte detailne projektujeme celú konštrukčno-technickú stránku objektu, konštrukčné detaily, výkazy okien, materiálov a prvkov. Projekt je vypracovaný v podrobných v mierkach 1:50, 1:25, alebo 1:10. Súčasťou realizačného projektu je často aj výkaz výmer a rozpočet. Cena realizačného projektu sa niekoľkonásobne vráti nákladmi ušetrenými pri samotnej výstavbe. V prípade menších stavieb je možné RP spojiť s DSP a dodať tzv. „jednostupňový projekt“. 

AUTORSKÝ DOZOR

Počas výstavby dohliadame na to, aby sa objekt realizoval podľa našej projektovej dokumentácie. Operatívne reagujeme na možné problémy, alebo na alternatívne návrhy na zmeny ktoré sa občas vyskytnú. Autorský dozor nenahradzuje Stavebný dozor a Technický dozor, ale vieme zabezpečiť aj tieto služby. Ušetria určite viac stresov a peňazí, ako sú náklady na ne.

PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA

Po ukončení stavebných prác zdokumentujeme všetky zmeny, ku ktorým došlo počas výstavby. Toto je často potrebné pre potreby kolaudácie, a zároveň je dobré mať zaevidované tieto zmeny pre prípad možných reklamácií či pre neskoršie úpravy stavby.

KOLAUDÁCIA

Zúčastňujeme sa kolaudačného konania a sme k dispozícii v prípade možných nejasností. Vieme odborne obhájiť výsledky svojej práce a konštruktívne komunikovať so stavebným úradom. Ďalej je to už len na obyvateľoch 🙂